Apie musETIKOS IR SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

Vičiūnų įmonių grupė yra surimi, žuvies, kiaušinių, mėsos ir miltinių produktų gamintoja, jungianti gamybos įmones Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse bei prekybos įmones daugelyje Europos valstybių. Būdama reikšminga tarptautinio verslo ir visuomenės dalimi bei suvokdama savo atsakomybę prieš klientus, tiekėjus, darbuotojus ir visuomenę, savo veikloje įsipareigoja vadovautis etikos ir socialiai atsakingo verslo principais šiose srityse:

-   Santykiuose su klientais, tiekėjais bei verslo partneriais;

-   Aplinkosaugos srityje;

-   Santykiuose su darbuotojais;

-   Santykiuose su visuomene.

Ši politika yra neatsiejama Vičiūnų grupės vizijos ir vertybių, maisto saugos kokybės ir aplinkosaugos dalis ir yra taikoma visose Vičiūnų grupei priklausančiose įmonėse.

Socialinės atsakomybės, etiškos darbdavystės, kokybės ir aplinkosaugos politika yra komunikuojama visiems įmonės ir su įmone susijusiems darbuotojams ir yra viešai prieinama mūsų klientams, tiekėjams, verslo partneriams, visuomenei bei suinteresuotoms šalims.

Vičiūnų grupės socialinė atsakomybė santykiuose su klientais, tiekėjais bei verslo partneriais:

-   Ypatingą dėmesį skiriame gaminamų produktų bei aptarnavimo kokybei. Siekiame maksimalaus klientų lūkesčių patenkinimo, pateikdami rinkai naujus produktus bei užtikrindami stabilią mūsų gaminamų produktų kokybę;

-   Daugelyje sričių veikiame virš minimalių standartų, kurių reikalaujama pagal įstatymus, siekiant užtikrinti, jog mūsų produktai yra gaminami higieniškomis, sveikomis bei saugiomis sąlygomis, o mūsų darbuotojai yra saugūs, tinkamai atlyginami ir vertinami.

-   Laikomės etiško verslo principų, tiekėjams užtikriname laisvas konkurencines sąlygas, o bet kokios kyšininkavimo ir korupcijos formos yra netoleruojamos.

Vičiūnų grupės socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje:

-   Savo veikloje naudojame pažangiausias technologijas ir medžiagas, leidžiančias efektyviai ir taupiai  naudoti gamtinius resursus,  taip mažinant poveikį aplinkai;

-   Vykdome taršos, atliekų susidarymo, nenumatytų pavojingų situacijų prevenciją bei nuolat ieškome efektyviausių metodų neigiamo poveikio aplinkai sumažinimui.

-   Remiame bei patys vykdome aplinkosauginius projektus, ypatingą dėmesį skiriame gamtinių resursų sunaudojimo mažinimui, periodiškai teikiame duomenis bei informaciją apie mūsų organizacijos veiklos poveikį aplinkai.

Vičiūnų grupės socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais:

-   Savo veikloje netaikome jokių priverstinių ar privalomojo darbo normų.

-   Gerbiame bei pripažįstame darbuotojų savanoriško jungimosi į profesines sąjungas ar asociacijas teisę bei teisę derėtis su darbdaviu.

-   Užtikriname saugią ir nekenksmingą darbo aplinką, sistemingai vertindami galimus pavojus ir imdamiesi priemonių jiems šalinti. Darbuotojus periodiškai mokome higienos, saugos ir sveikatos taisyklių.

-   Netoleruojame vaikų išnaudojimo, visi darbuotojai priimami dirbti vadovaujantis teisės aktų numatytais reikalavimais asmens įdarbinimo amžiui. Laikinam darbui priimtiems jaunesniems nei 18 metų darbuotojams užtikriname saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbas naktinėse pamainose jiems yra neleidžiamas.

-   Visiems darbuotojams mokame darbo užmokestį, atitinkantį jų atliekamą darbą ir darbuotojų kompetenciją. Prieš įdarbinant visus darbuotojus supažindiname su darbo sąlygomis bei darbo užmokesčio sistema.

-   Darbuotojams užtikriname darbo laiką, remiantis įstatymų numatyta tvarka. Viršvalandinis darbas yra laisvanoriškas ir už jį apmokame pagal reikalavimus, numatytus teisės aktuose.

-   Netoleruojame diskriminacijos dėl įdarbinimo, darbo užmokesčio, mokymosi, karjeros, nutraukus darbo santykius ar išėjimo į pensiją, dėl rasės, tautybės, religijos, amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, seksualinės orientacijos, narystės sąjungoje ar politinių pažiūrų.

-   Darbo santykius su visais darbuotojais grindžiame šalių, kuriose veikiame, teisės aktų ir praktikos pagrindais. Asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybes vienodai užtikriname visiems darbuotojams.

-   Netoleruojame jokio fizinio, žodinio ir seksualinio grasinimo, prievartos, priekabiavimo ar bauginimo, šiurkštaus ar žeminančio elgesio. Su darbuotojais elgiamės pagarbiai, saugome jų orumą.

Vičiūnų grupės socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene:

-   Vystome partnerystę su vietos bendruomenėmis, mokslo įstaigomis bei suinteresuotomis organizacijomis, dalyvaujant visuomeniniuose socialinės partnerystės ir aplinkosaugos projektuose, taip prisidėdami prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės.

-   Veikiame skaidriai ir atsakingai, priimdami sprendimus savo veikloje, kuri gali daryti poveikį visuomenei ir aplinkai;

Vičiūnų grupės vadovybė įsipareigoja laikytis šių etikos ir socialinės atsakomybės principų bei nuolat prižiūrėti, kad šių įsipareigojimų būtų laikomasi kasdieninėje Vičiūnų grupės įmonių veikloje.