Tvarumas / Tvarumo politikosDarbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės atsakomybės ir žmogaus teisių politika

„Vičiūnų“ įmonių grupė yra surimi produktų, žuvies,  jūros gėrybių, salotų ir miltinių produktų gamintoja, jungianti gamybos įmones Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse bei prekybos ir logistikos įmones daugelyje Europos ir Azijos valstybių. Būdama reikšminga tarptautinio verslo ir visuomenės dalimi bei suvokdama savo atsakomybę prieš klientus, tiekėjus, darbuotojus ir visuomenę, savo veikloje įsipareigoja vadovautis visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatomis, darbuotojų saugos ir sveikatos, etikos ir socialiai atsakingo verslo principais.

Ši politika, kartu su visuotine žmogaus teisių deklaracija, yra neatsiejama „Vičiūnų“ grupės vizijos ir vertybių, Maisto saugos ir kokybės, Aplinkosaugos, Skaidrumo ir verslo etikos politikų dalis ir yra taikoma visose „Vičiūnų“ grupei priklausančiose įmonėse. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos, žmogaus teisių ir socialinės atsakomybės politika yra komunikuojama visiems įmonės ir su įmone susijusiems darbuotojams ir yra viešai prieinama mūsų klientams, tiekėjams, verslo partneriams, visuomenei bei suinteresuotoms šalims.

Žmogaus teisės

·         Visiems darbuotojams besąlygiškai užtikriname teisę naudotis visomis Žmogaus teisių deklaracijoje paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis be jokios diskriminacijos  dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, gimimo ar kitokios padėties.

Darbuotojų darbo sauga ir sveikata

·         Užtikriname saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, sistemingai vertiname rizikas bei galimus pavojus, siekiant užkirsti kelią  su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams. Imamės visų priemonių susirgimo ir susižeidimo rizikoms pašalinti ar jas sumažinti.

·         Darbuotojus periodiškai mokome darbų saugos ir sveikatos taisyklių, saugių darbo metodų bei ugdome sąmoningumą ir darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo saugą, sveikatą bei supančią darbo aplinką.

  • Nuolat tobuliname darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, analizuodami jos rezultatus ir numatydami gerinimo veiksmus.
  • Užtikriname visų teisės aktų, standartų, kitų reglamentų, apimančių mūsų veiklos sritį, reikalavimų įgyvendinimą. 

Darbo sąlygos 

·         Visiems darbuotojams užtikriname darbo laiko bei poilsio režimą, periodines mokamas atostogas, taip pat pagrįstą darbo valandų ribojimą, remiantis įstatymų numatyta tvarka.

·         Darbuotojams mokame darbo užmokestį, atitinkantį teisės aktų reikalavimus, atliekamą darbą ir darbuotojų kompetenciją. Prieš įdarbinant visus darbuotojus supažindiname su darbo užmokesčio sistema ir sąlygomis, kurios yra įforminamos darbo sutartyje.

·         Viršvalandinis darbas yra laisvanoriškas ir už jį apmokame pagal reikalavimus, numatytus teisės aktuose.

·         Siekiame kad mūsų verslo partneriai, įdarbinimo kompanijos laikytųsi žmogaus teisių deklaracijoje ir šioje politikoje numatytų reikalavimų dėl darbuotojų darbo sąlygų, jų atlygio už atliktą darbą bei saugos ir sveikatos užtikrinimo.

 

Socialinis dialogas  

·         Gerbiame bei pripažįstame darbuotojų savanoriško jungimosi į profesines sąjungas ar asociacijas teisę bei teisę kolektyviai derėtis su darbdaviu, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų. Kiekvienas darbuotojas turi teisę  konsultuotis su darbdaviu, laisvai burtis į taikius susirinkimus ir asociacijas. Nei vienas darbuotojas nėra verčiamas priklausyti kokiai nors asociacijai.

Karjeros valdymas ir mokymai

·         Visiems darbuotojams vienodai užtikriname sąlygas asmeniniam tobulėjimui ir karjeros galimybėms.

·         Nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją, skatiname jų įsitraukimą į veiklos gerinimą,  gabumų realizavimą ir saviraišką, ugdome jų supratingumą ir atsakomybę, įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės atsakomybės ir etikos normas darbo aplinkoje.

Vaikų darbas, priverstinis darbas ir migrantai

·         Savo veikloje netaikome jokių priverstinių ar privalomojo darbo normų, to paties reikalaujame ir iš savo verslo partnerių. Nė vienas darbuotojas nėra verčiamas dirbti per prievartą ar bauginant bet kokia prievartos forma ar bausme.

·         Visiems  darbuotojams, įskaitant migrantus, yra užtikrinamas darbo atlygis ir darbo bei poilsio sąlygos, atitinkančios teisės aktų numatytus reikalavimus.

·         Netoleruojame vaikų išnaudojimo, visi darbuotojai priimami dirbti vadovaujantis teisės aktų numatytais reikalavimais asmens įdarbinimo amžiui. Laikinam darbui priimtiems jaunesniems nei 18 metų darbuotojams užtikriname saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbas naktinėse pamainose jiems yra neleidžiamas.

·      Darbo santykius su visais darbuotojais grindžiame šalių, kuriose veikiame, teisės aktų ir praktikos pagrindais.          


Įvairovė, diskriminacija ir priekabiavimas

·         Netoleruojame diskriminacijos dėl įdarbinimo, darbo užmokesčio, mokymosi, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo į pensiją, dėl rasės, tautybės, religijos, amžiaus, negalios,  šeiminės, padėties, seksualinės orientacijos, narystės sąjungoje ar politinių pažiūrų.

·         Netoleruojame jokio fizinio, žodinio ir seksualinio grasinimo, prievartos, priekabiavimo ar bauginimo, šiurkštaus ar žeminančio elgesio. Su darbuotojais elgiamės pagarbiai, saugome jų orumą.

Žmogaus teisės verslo partnerių  veikloje

·  Siekiame palaikyti ryšius su patikimais verslo partneriais, kurie vadovaujasi žmogaus teisių deklaracijos nuostatomis ir laikosi tų pačių etikos, tvaraus ir socialiai atsakingo verslo principų bei vertybių, kaip ir mes įsipareigodami šioje politikoje. Siekiame abipusio dialogo, užtikrinančio žmogaus teisių įgyvendinimą tiek mūsų, tiek verslo partnerių veikloje.     

Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene

 

·  Vystome partnerystę su vietos bendruomenėmis, mokslo įstaigomis bei suinteresuotomis organizacijomis, dalyvaujant visuomeniniuose socialinės partnerystės ir aplinkosaugos projektuose, taip prisidėdami prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės.

POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

„Vičiūnų“ grupės vadovybė įsipareigoja laikytis šių  žmogaus teisių, darbuotojų saugos ir sveikatos,  socialinės atsakomybės principų, skirti reikiamus išteklius, būtinus  šios politikos nustatytiems tikslams įgyvendinti,  nuolat prižiūrėti, kad šių įsipareigojimų būtų laikomasi kasdieninėje „Vičiūnų“ grupės įmonių veikloje bei kviečia visus įmonių grupės darbuotojus sutelkti pastangas siekiant bendrų tikslų.

Nuolat stebime, kaip laikomasi šių Politikos principų ir įgyvendiname konkrečias stebėsenos ir kontrolės  programas. Dėl pastebėtų pažeidimų kreipiamasi į tiesioginį vadovą arba bendrovės paskirtąjį atsakingąjį asmenį. Taip pat, siekiant užtikrinti tinkamą Politikos nuostatų įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, Bendrovėje įdiegta Skaidrumo linija telefonu +37052103300 ir el.paštu   skaidrumas@vici.eu , skirta konfidencialiai pranešti apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją.

Bendrovė garantuoja apie pažeidimus informuojančių asmenų konfidencialumą bei imasi visų priemonių, kad apie Politikos pažeidimus pranešantys asmenys būtų apsaugoti nuo bet kokių galimų neigiamų pasekmių.

 

Nature Nature Nature Nature